Interessert?

Har du lyst til å bli kjent med oss i HMK ?  Ikke nøl med  å ta kontakt!

Vedtekter

Skrevet av Esten Bollingmo.

Vedtekter for Heimdal Musikkorps

 
§1 ORGANISASJON
 
Korpsets navn er Heimdal Musikkorps. Korpset er stiftet den 22. mars 1946, og er en sammenslutning av tidligere Heimdal Hornmusikklag og Tiller Musikkorps. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Trøndelag.
 
Organisering av musikkorpset
 
Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:
  • Medlem i skolekorps kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året en fyller 15 år. Aspiranten skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.
  • Medlemmer til amatørkorps tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år.
 
Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av region-/kretsstyret.
 
§2 FORMÅL
 
Heimdal Musikkorps skal:
  • Fremme musikklivet på Heimdal og omegn, legge vekt på musikalske ferdigheter og godt miljø til beste for sine medlemmer.
  • Ivareta og utvikle musikalske aktiviteter i korpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering.
  • Ivareta og utvikle organisasjonsarbeidet i musikkorpset som sosial aktivitet for medlemmene.
  • Fremme forståelse for musikkorpsets kulturelle, sosiale og oppdragende betydning. Ivareta musikkorpsets interesser i de lokale musikk- og kulturliv.
§3 MEDLEMSSKAP

3.1 Opptak av medlemmer
a) Musikanter og andre interesserte kan av musikkorpsets styre og i samråd med dirigent, tas opp som medlemmer i musikkorpset. Ved innmelding i musikkorpset blir man automatisk medlem av NMF.
b) Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMF’s database
 
3.2 Forutsetning for medlemskap
a) Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF`s og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
b) Alle nye medlemmer skal levere inn medlemsopplysninger og gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema evt medium for registrering i NMF`s medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
c) Ethvert medlem plikter å delta på samtlige øvelser, opptredener og arrangementer. Forfall må i god tid forut meddeles til avtalt person, leder eller dirigent. Fravær må bare skje dersom tvingende grunner er tilstede.
d) Medlemmene er ansvarlig for instrumenter, noter og effekter utlevert og som tilhører korpset. For skader som oppstår ved skjødesløs behandling av korpsets eiendeler, kan styret pålegge medlemmene erstatningsplikt.
e) Tidligere aktive eller andre interesserte kan opptas som HMK`s støttemedlemmer.
f) Et medlem som viser liten interesse eller på annen måte skader korpset og bevegelsen i alminnelighet, kan av styret suspenderes frem til første årsmøte, da eventuelt fortsatt medlemskap skal avgjøres.
g) Korpset er upolitisk.
 
3.3 Rapporteringsplikt og kontingent
a)Musikkorpsåret følger kalenderåret
b) Kontingenten fastsettes på årsmøtet for ett år om gangen
c) Aspiranter er fritatt for kontingent
d) Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingenten for medlemmer som er uten inntekt grunnet militærtjeneste, skolegang mv.
e) Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen 1. november og 1. mars hvert år, og følge andre medlemsforpliktelser til fastsatte tider.
f) Musikkorpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter musikkorpsets registrerte medlemstall pr 31. desember.
g) Musikkorpset skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.
h) Styret kan etter skriftlig søknad innvilge medlemmer permisjon for inntil 1 år.
i) Korpsets ikke-utøvende-/permitterte medlemmer betaler i permisjonsperioden en redusert kontingent, fastsatt av styret.
 
3.4 Utmeldinger
Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til musikkorpsets styre. Utmelding bør fortrinnsvis skje pr. 1. juli evt. Pr. 1. januar.
Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.
 
3.5  Suspensjon og eksklusjon
a.     Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og            vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.
b.    Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
c.     I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
d.    Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region-/kretsstyret.
 
§4 ÅRSMØTET
 
4.1 Status
Årsmøtet er Heimdal Musikkorps’ høyeste myndighet.
 
4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet
a.     Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 15. februar.
b.    Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det.
Innkallingen sendes ut minimum 6 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
c.     Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.
d.    Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.
e.     Årsmøtet er beslutningsdyktig når antall fremmøtte stemmeberettigede tilsvarer minst halvparten av korpsets aktive, stemmeberettigede medlemmer.
f.     Alle valg på årsmøtet foregår skriftlig dersom det er flere forslag, eller dersom ett eller flere medlemmer krever det.
 
4.3  Representasjon, rettigheter og voteringer
a) På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer og evt gjester invitert av styret.
b) Følgende har tale- forslags- og stemmerett:
- Medlemmer
- Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap
c) Følgende har talerett:
- Representanter fra NMF
- Andre som av årsmøtet blir innvilget talerett.
d) Gyldig vedtak krever absolutt flertall, mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom annet ikke er bestemt i vedtektene
 
4.4  Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a.    Konstituering
1.     Åpning
2.     Navneopprop
3.     Godkjenning av innkalling
4.     Godkjenning av dagsorden/saksliste
5.     Valg av møteledelse
6.     Valg av referent
7.     Valg av 2 protokollunderskrivere
8.     Valg av 2 til tellekorps
b.    Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.
c.    Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.
d.    Fastsetting av kontingent og godkjenning av budsjett.
e.    Valg:
1. Leder for ett år
2. Nestleder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer. Disse velges for to år  
3. 2 revisorer for ett år.
4. 3 medlemmer i valgkomiteen for 1 år. Leder velges særskilt.
De som velges må ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv.
Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.
 
§ 5 STYRET
 
5.1 Sammensetning og konstituering
a) Styret består av:
Leder, nestleder, kasserer, sekretær og 3 styremedlemmer.
Det skal være 1 vararepresentant til styret fra hver av komiteene i h.h.t gjeldende organisasjonsplan.
b) Styret velges på årsmøtet. Hvert enkelt styremedlem velges ved avstemming eller akklamasjon.
 
5.2 Fullmakter
a.     Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
b.    Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
c.     Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.
d.    Styreleder og/eller nestleder og et styremedlem tegner korpset.
 
5.3 Innkalling til styremøter – beslutninger
a.     Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.
b.    Styret er beslutningsdyktig når minst 4 er til stede. I ikke fulltallige styremøter kan et
styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.
c.     Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer,
varamedlemmer og revisor. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.
d.    Styret skal sette opp aktivitetsplan for hver sesong, og legge denne frem for medlemmene i god tid før sesongstart. Styret utarbeider langtidsplan for de neste 3 år. Denne skal ajourføres for hvert år.
e.     Innkjøp av instrumenter foretas av styret i samråd med dirigent, økonomi- og musikkomite.
 
5.4 Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet.
 
5.5 Personalansvar
Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar.
 
5.6 Beredskapsplan for korps
Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.
 
§6 KOMITEER
 
6.1 Revisjon
Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.
 
6.2 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4.
 
§7 UENIGHETER OG TVISTER
 
Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges region-/kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.
 
§8 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND
 
a.     Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter.
Vedtaket krever 2/3 flertall.
b.    I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende
konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av
NMF Trøndelag i samråd med valgte medlemmer i korpset. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.
c.     Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal
overføres til NMF Trøndelag dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 5 år.
d.    Musikkorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmeldingtapes allrett til NMFs verdier.
 
§9 VEDTEKTSENDRINGER
 
Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.
 
IKRAFTTREDELSE
Disse vedtektene trer i kraft fra og med 26. januar 2013

Holde deg informert? Følg oss.